Dữ liệu biên mục
Huy Cận
        Tác phẩm mỹ thuật phải được sống nhiều hơn với đời ( IV - 423) : Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam Số 6 / 1995 / Mỹ thuật thời nay. - H., 1995. - Tr.3.        
1. Phê bình.

Số định danh : MTTN 95 - 98

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000423
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn