Dữ liệu biên mục
Trần Khánh Chương
        Triển lãm mỹ thuật khu vực và giải thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam năm 2002 ( IV - 430) : Mỹ thuật số 52 / 2002 / Hội mỹ thuật Việt Nam. - H., 2002. - Tr.4 - 10.        
1. Triển Lãm mỹ thuật.

Số định danh : MTVN 2002

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000430
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn