Dữ liệu biên mục
        Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2006-2010. - H., 2010. - 266 tr. ; 31 cm.        
1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Triển lãm.

Số định danh : 709.597 TR305L

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1007387-8
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn