Dữ liệu biên mục
        Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2001-2005. - H., 2005. - 238 cm. ; 31 cm.        
1. Mỹ thuật -- Việt Nam -- Triển lãm.

Số định danh : 709.597 TR305L

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1003507, 1009372-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn