Dữ liệu biên mục
Trần Khánh Chương
        Nhìn lại hoạt động năm 2003 và những công tác chính năm 2004 của Hội mỹ thuật Việt Nam (IV - 429) : Mỹ thuật số 96 / 2004 / Hội mỹ thuật Việt Nam. - H., 2004. - Tr.5 - 12.        
1. Sự kiện.

Số định danh : MTVN 2004

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000429
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn