Dữ liệu biên mục
Quang Phòng
        Mỹ thuật hiện đại Việt Nam = L'art contemporain Vietnamien = Vietnamese contemporary art / Quang Phòng, Trần Tuy. - H. : Mỹ thuật, 1996. - 262tr. ; 34 cm.        
1. Mỹ thuật -- Việt Nam.2. Mỹ thuật hiện đại.
I. Trần Tuy.

Số định danh : 709.597 Q500PH-m

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000425-7
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn