Dữ liệu biên mục
Nguyễn Lương Tiểu Bạch
        Mỹ thuật Việt Nam hiện đại / Nguyễn Lương Tiểu Bạch ( Chủ biên ). - H. : Mỹ thuật, 2005. - 403tr. ; 32 cm.        
1. Mỹ thuật -- Việt Nam.2. Mỹ thuật hiện đại.
I. Bùi Như Hương, Phạm Trung.

Số định danh : 709.597 B100C-m

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1003184-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn