Dữ liệu biên mục
Nguyễn Quân
        Ngôn ngữ của hình và màu sắc / Nguyễn Quân. - In lần thứ hai có bổ sung. - H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 171 tr. ; 21 cm.        (Tủ sách "Cơ sở tạo hình")
        
1. Mỹ thuật -- Lý luận.

Số định danh : 701.1 NG527Q-ng

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1003379-82
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn