Dữ liệu biên mục
        Hội họa sơn mài Việt Nam = Vietnamese Lacquer Painting. - H. : Mỹ thuật, 2006. - 187 tr. ; 30 cm.        
1. Hội họa -- Việt Nam.2. Tranh sơn mài.

Số định danh : 745.726 H452H

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1003425, 1003439-40
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn