Dữ liệu biên mục
Nguyễn Bá Hoàn
        Căn bản nghệ thuật thư pháp / Nguyễn Bá Hoàn. - Huế : Thuận hóa, 2002. - 106 tr. ; 19 cm.        
1. Thư pháp.

Số định danh : 745.61 NG527H-c

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1000976-7
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn