Dữ liệu biên mục
        Mẫu chữ đẹp. - H.: Mỹ thuật, 1997. - 628 tr.; 20 cm.        
1. Thư pháp.

Số định danh : 745.61 M125

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1000665
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn