Dữ liệu biên mục
Minh Trung
        Nghệ thuật viết chữ đẹp: 2400 Mẫu chữ/ Minh Trung. - Cà Mau : Mũi Cà Mau, 1994. - 130tr. ; 20 cm.        
1. Thư pháp.

Số định danh : 745.61 M312TR-ngh

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1000351-2
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn