Dữ liệu biên mục
Thiên Kim
        Thiết kế nhãn hiệu hàng hóa bằng mẫu tự Alphbet / Thiên Kim. - H. : Mỹ thuật, 2001. - 193 tr. ; 20 cm.        
1. Thương hiệu -- Thiết kế.2. Thư pháp.

Số định danh : 745.61 TH305K-th

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1000944-6
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn