Dữ liệu biên mục
Phạm Thị Chỉnh
        Lịch sử mĩ thuật Việt Nam / Phạm Thị Chỉnh. - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2013. - 290tr. ; 24cm.        
1. Lịch sử mĩ thuật.2. Lịch sử--Mĩ thuật--Việt Nam.

Số định danh : 709.597 L302S-Ph

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1008596, 1009642-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn