Dữ liệu biên mục
Nguyễn Kim Loan
        Triển lãm mỹ thuật các khu vực VI - VII - VIII năm 2008(IV703-704) : tạp chí TTMT số 23,24/2007 / Trường ĐH.Mỹ thuật TP.HCM. - TP.HCM, 2007        
1. TIn tức.

Số định danh : TTMT 2007

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 4 [ Rỗi ]  Sơ đồ
4000703-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn