Dữ liệu biên mục
Hoàng Minh Phúc
        Đồ họa in khắc gỗ hiện đại Việt Nam / Hoàng Minh Phúc. - H. : Thế giới., 2015. - 355tr. ; 23cm.        (Tranh ảnh màu)

        Tóm tắt: Sách gồm hai phần: Phần 1:Lịch sử và kỹ thuật gồm có 2 chương
Phần 2:Nghệ thuật in khắc gỗ hiện đại Việt Nam gồm có 8 chương

        
1. Đồ họa.2. Đồ họa--Việt Nam.

Số định danh : 761.2 Đ450H-Ph

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1009012-3
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn