Dữ liệu biên mục
Đặng Thị Bích Ngân
        Từ điển Mĩ thuật phổ thông / Đặng Thị Bích Ngân. - H. : Mĩ thuật, 2012. - 316tr. ; 24cm.        
1. Từ điển Mĩ thuật -- Từ điển.

Số định danh : 703 Đ116NG-t

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1008035, 1008578-9
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn