Dữ liệu biên mục
Nguyễn Như Ý (chủ biên)
        Đại từ điển tiếng Việt / Nguyễn Như Ý (cb). - H.: Văn hóa - thông tin, 1998. - 1890 tr.; 26 cm.        
1. Việt ngữ -- Từ điển.

Số định danh : 495.9223 NG527Y-đ

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1000684
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn