Dữ liệu biên mục
Triệu Khắc Lễ
        Hình họa 1 / Triệu Khắc Lễ. - H. : Đại học Sư phạm, 2011. - 422tr. ; 24cm.        (Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Đào tạo giáo viên THCS)

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chung về vẽ khối cơ bản, đồ vật và hoa quả. Vẽ mô hình, đầu tượng và đầu tượng người. Vẽ tĩnh vật

        
1. Hình họa.2. Mĩ thuật--Giáo trình.

Số định danh : 743 H312H

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1009636-7
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn