Dữ liệu biên mục
Nguyễn Văn Minh
        Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học : Dành cho Sinh viên trường ĐH. Mỹ thuật TP.HCM / Nguyễn Văn Minh(bs). - TP.HCM : TP.Hồ Chí Minh, 2015. - 112tr. ; 28cm.        (Trường ĐH. Mỹ thuật TP.Hồ Chí Mnh)

        Tóm tắt: Giáo trình gồm 5 chương: Chương 1: Những đặc trưng của nghiên cứu khoa học
Chương 2:Chọn đề tài- Soạn đề cương nghiên cứu
Chương 3:Phương pháp nghiên cứu
chương 4:Xử lý tài liệu
Chương 5: Viết công trình nghiên cứu khoa học

        
1. Nghiên cứu--khoa học.2. Nghiên cứu--khoa học--Giáo trình.

Số định danh : 370.72 GI108TR-M

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1009262
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn