Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Tác phẩm mỹ thuật phải được sống nhiều hơn với đời ( IV - 423) : Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam Số 6 / 1995 / Mỹ thuật thời nay