Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Triển lãm mỹ thuật khu vực và giải thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam năm 2002 ( IV - 430) : Mỹ thuật số 52 / 2002 / Hội mỹ thuật Việt Nam