Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu / Maurice Durand, Philippe Papin sưu tầm và nghiên cứu; Nguyễn Thị Hiệp, Olivier Tessier dịch