Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng. 2 tập / TS.Quách Thu Nguyệt ( tổng hợp và tuyển chọn)