Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Mỹ thuật Đông Nam Bộ - Phát triển và hội nhập / Lê Long Vĩnh, Đặng Long Can, Nguyễn Đình Kỳ...