Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Đề tài biển trong điêu khắc hiện đại Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình / Đặng Văn Đức.