Sơ đồ vị trí lưu trữ tư liệu

Các bậc thầy hội họa Việt Nam : Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái