Dữ liệu biên mục
Nguyễn Đức Sơn
        Nghệ thuật thiết kế tương tác và giao diện người dùng / Nguyễn Đức Sơn. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 256tr. ; 30cm.
        Tóm tắt: Nội dung:Gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về thiết kế tương tác: Chương 2:Nghệ thuật thiết kế tương tác: Chương 3:Nghệ thuật thiết kế giao diện người dùng: Chương 4:Ứng dụng thiết kế trên các phương tiện tương tác

        
1. Nghệ thuật--Thiết kế.2. Nghệ thuật--Thiết kế đồ họa--thương mại.

Số định danh : 741.6 NGH250TH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1011350-9
  • Số bản: 10
  • Số bản rỗi: 10 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập