Dữ liệu biên mục
Đỗ Thanh Kỳ
        Sự thay đổi cách thiết kế giao diện của các sản phẩm công nghệ ở Việt Nam từ năm 2007 tới nay. : Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa / Đỗ Thanh Kỳ. - Tp.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 2023. - 21 Tr. ; 29 cm.        
1. Thiết kế.

Số định danh : KLTN 2023

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3004078
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập