Dữ liệu biên mục
Trần Mai Duyên
        Thị hiếu thẩm mỹ công chúng và các hoạt động sáng tạo nghệ thuật hội họa tại Việt Nam hiện nay. : Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa / Trần Mai Duyên. - Tp.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 2023. - 32 Tr. ; 29 cm.        
1. Hội họa.

Số định danh : KLTN 2023

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3004076
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập