Dữ liệu biên mục
Vũ Hoàng Dung
        Dean Cornwell và nghệ thuật sử dụng màu sắc tạo hiệu ứng thị giác trong tranh. : Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành hội họa / Vũ Hoàng Dung. - Tp.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 2021. - 50 Tr. ; 29 cm.
Số định danh : KLTN 2021
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003566
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập