Dữ liệu biên mục
Nguyễn Quốc Bảo
        Sự hình thành giá trị tác phẩm thông qua góc nhìn 5 năm học hội họa. : Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành hội họa / Nguyễn Quốc Bảo. - Tp.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 2021. - 63 Tr. ; 29 cm.
Số định danh : KLTN 2021
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003565
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập