Dữ liệu biên mục
        Thượng tướng Trần Văn Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành đồng. 2 tập / TS.Quách Thu Nguyệt ( tổng hợp và tuyển chọn). - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2020. - 611tr;647tr ; 27cm.
        Tóm tắt: Tập 1: gồm hai phần: Phần 1: Ra đi hai bàn tay trắng...: Phần 2: Nhìn về cuộc chiếng--Tập 2: gồm 2 phần: Phần 3: Thế hệ chúng tôi đi theo Bác Hồ: Phần 4: Hạnh phúc một đời người

        
1. Việt Nam--Lịch sử.2. Lịch sử Việt Nam.

Số định danh : 959.704092 TH561T

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010952-3
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập