Dữ liệu biên mục
        Mỹ thuật Đông Nam Bộ - Phát triển và hội nhập / Lê Long Vĩnh, Đặng Long Can, Nguyễn Đình Kỳ... - H. : Tài Chính, 2021. - 438tr. ; 28cm.
        Tóm tắt: Gồm các bài tham luận nghiên cứu về truyền thống, bản sắc và thực trạng phát triển trong xu thế hội nhập của mỹ thuật Đông Nam Bộ
những dấu ấn 120 năm qua của Trường Mỹ thuật Bản xứ Thủ Dầu Một, nay là Trường trung cấp Mỹ thuật Bình Dương - Một cơ sở giáo dục đóng góp nguồn nhân lực cho mỹ thuật Đông Nam Bộ

        
1. Kỉ yếu hội thảo.2. Mỹ thuật--Đông Nam bộ--Việt Nam.

Số định danh : 709.5977 M600TH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010947-51
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập