Dữ liệu biên mục
Nguyễn Trọng Bản
        Vòng tròn không khép kín : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Bản. - H. : Hôi nhà văn, 2020. - 529tr. ; 21cm.        (ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam)

        Tóm tắt: Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21

        
1. Tiểu thuyết Việt Nam.2. Tiểu thuyết.

Số định danh : 895.922 34 V431TR

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010851
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập