Dữ liệu biên mục
Phạm Duy Nghĩa
        Văn xuôi Việt Nam hiện đại về dân tộc và miền núi / Phạm Duy Nghĩa. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 371tr. ; 21cm.        (ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam)

        Tóm tắt: Văn xuôi Việt Nam về dân tộc và miền núi-- Văn học Việt Nam --l ịch sử và phê bình

        
1. Văn học Việt Nam, Văn xuôi Việt Nam về dân tộc và miền núi.2. Văn học.

Số định danh : 895.922 4 V115X

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010850
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập