Dữ liệu biên mục
        Vả tặp tàu dào miền: Tục ngữ, thành ngữ dân tộc Dao / Triệu Kim Văn (Sưu tầm, dịch). - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 135tr. ; 21cm.        (ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam)

        Tóm tắt: Tục ngữ Dao--Thành ngữ Dao

        
1. Tục ngữ Dao--Thành ngữ Dao.2. Tục ngữ.

Số định danh : 398.909 597 V100T

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010849
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập