Dữ liệu biên mục
Nông Quốc Lập
        Trước mặt là núi cao : Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 171tr. ; 21cm.        (ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam)

        Tóm tắt: Văn học hiện đại Việt Nam--Truyện ngắn

        
1. Văn học hiện đại--Việt Nam.2. Văn học hiện đại.

Số định danh : 895.92234 TR557M

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010848
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập