Dữ liệu biên mục
Nguyễn Minh Phương
        Quy trình sáng tác một tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu đồng. : Khóa luận tốt nghiệp Khoa Điêu khắc / Nguyễn Minh Phương. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, 2019. - 43 Tr. ; 29 cm.
Số định danh : KLTN 2019
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003081
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập