Dữ liệu biên mục
Nguyễn Ly
        Biểu tượng chim lạc trong thiết kế logo tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay.. Khóa 20 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật. / Nguyễn Ly. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, 2019. - 142 Tr. ; 29 cm.        
1. Logo.

Số định danh : LVThS 2019

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003080
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập