Dữ liệu biên mục
Lê Thị Ngọc Mai
        Đề tài cồng chiêng Tây Nguyên trong mỹ thuật Việt Nam hiện đại.. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình / Lê Thị Ngọc Mai. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, 2018. - 117 Tr. ; 29 cm.
Số định danh : LVThS 2018
Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3     Sơ đồ
3003077
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập