Dữ liệu biên mục
Đào Phan
        Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa / Đào Phan. - H. : Văn học, 2018. - 1055tr. ; 21cm.
        Tóm tắt: Giới thiệu chân dung danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh-Suy tưởng trước Ba Đình- Đạo Khổng trong văn Bác Hồ

        
1. Hồ Chí Minh (1890 - 1969) .2. Danh nhân văn hoá,.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Số định danh : 335.4346 H450CH

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010072-5
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập