Dữ liệu biên mục
        Tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật / Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch. - H. : Hà Nội, 2018. - 112tr. ; 21cm.        
1. Luật pháp--Giáo dục.2. Luật pháp.

Số định danh : 340.071 T103L

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1     Sơ đồ
1010067-71
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập