Dữ liệu biên mục
        Tài liệu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật / Bộ văn hóa, Thể thao Du lịch. - H. : Hà Nội, 2018. - 112tr. ; 21cm.        
1. Luật pháp--Giáo dục.2. Luật pháp.

Số định danh : 340.071 T103L

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 1 [ Rỗi ]  Sơ đồ
1010067-71
  • Số bản: 5
  • Số bản rỗi: 5 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập