Dữ liệu biên mục
Nguyễn Thị Phương Dung
        Sen - Từ đời sống đến nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại.. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình / Nguyễn Thị Phương Dung. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM., 2017. - 129 Tr. ; 29 cm.
        Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về sen và sen trong mỹ thuật --Chương 2: Sen trong một số tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật hiện đại Việt Nam --Chương 3: Nhận định về hình tượng sen trong mỹ thuật hiện đại Việt Nam và tác phẩm tốt nghiệp

        
1. Sen.

Số định danh : LVThS 2017

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3002700
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập