Dữ liệu biên mục
Đặng Anh Thi
        Nghệ thuật chạm khắc trang trí trong kiến trúc nhà ở cổ Hội An.. Khóa 18 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình / Đặng Anh Thi. - H. : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM., 2017. - 130 Tr.
        Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về nghệ thuật chạm khắc trang trí trong kiến trúc cổ Hội An --Chương 2: Một số công trình tiêu biểu chạm khắc trang trí trong kiến trúc Hội An --Chương 3: Kiến trúc cổ Hội An trong các tác phẩm hội họa và những tác phẩm thể nghiệm

        
1. Trang trí.

Số định danh : LVThS 2017

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3002699
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập