Dữ liệu biên mục
Văn Thị Thu Hiền
        Nghệ thuật thiết kế vật dụng nội thất bằng gỗ của người Việt ở Sài Gòn từ năm 1858 đến 1945.. Khóa 17 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật. / Văn Thị Thu Hiền. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM., 2017. - 202 Tr. ; 29 cm.
        Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về vật dụng nội thất và các yếu tố tác động đến lĩnh vực thiết kế vật dụng nội thất bằng gỗ của người Việt ở Sài Gòn từ năm 1858 đến 1945. --Chương 2: Phong cách thiết kế vật dụng nội thất bằng gỗ của người Việt ở Sài Gòn từ năm 1858 đến 1945 --Chương 3: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thiết kế vật dụng nội thất bằng gỗ của người Việt ở Sài Gòn từ năm 1858 đến 1945

        
1. Thiết kế.

Số định danh : LVThS 2017

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3002698
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập