Dữ liệu biên mục
Tô Thị Hải
        Nghệ thuật khảm sành sứ lăng Khải Định.. Khóa 16 : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật. / Tô Thị Hải. - TP.HCM : Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM., 2017. - 143 Tr. ; 29 cm.
        Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Huế và nghệ thuật khảm sành sứ lăng Khải Định -- Chương 2: Đặc trưng nghệ thuật khảm sành sứ trong trang trí kiến trúc lăng Khải Định -- Chương 3: Giá trị nghệ thuật khảm sành sứ lăng Khải Định

        
1. Kiến trúc.

Số định danh : LVThS 2017

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 3 [ Rỗi ]  Sơ đồ
3002696
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập