Dữ liệu biên mục
Donnelly, Daniel
        W w w design flash : The best web sites from ground the world / Daniel Donnelly. - United States : Rockport, 2002. - 159 p. ; 27 cm.        
1. Trang web -- Thiết kế.2. Web sites.

Số định danh : 005.72 D430N-w

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 2 [ Rỗi ]  Sơ đồ
2001106
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập