Dữ liệu biên mục
Smith, Ray
        Drawing figures : The art school / Ray Smith. - London : Dorling Kindersley, 1994. - 72 p. ; 27 cm.        
1. Vẽ người -- Kỹ thuật.

Số định danh : 743.4 SM300T-d

Dữ liệu xếp giá   
MTU: 2     Sơ đồ
2000927
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập