THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Chức năng, nhiệm vụ.
 • -       Chức năng:

  + Thư viện Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý của nhà trường.

  + Thư viện tổ chức thu thập khai thác và sử dụng các nguồn tài liệu chuyên ngành Mỹ thuật và các chuyên ngành khác nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của các đối tượng bạn đọc góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội.     

  -      Nhiệm vụ:

  + Tổ chức và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu thư viện trong nhà trường

  + Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu mỹ thuật và các lĩnh vực khác trong xã hội; thu nhận lưu chiểu các tài liệu do trường xuất bản: các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, khoá luận, luận văn thạc sĩ, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

  + Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thông tin hiện đại, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập.

  + Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin, tài liệu có trong thư viện.

  + Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin vào công tác thông tin thư viện.

  + Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

  + Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác của thư viện.

  + Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước về lĩnh vực thông tin thư viện, tham gia các hoạt động về nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong cả nước nhằm thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam phát triển, liên kết hợp tác với các thư viện Mỹ thuật trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng.

  + Cơ sở vật chất, thiết bị và hạ tầng thông tin được trang bị đồng bộ, hiện đại.